ПРАВИЛНИК

- Всички лица под 18 години не могат да бъдат настанени в КЪМПИНГ ЧЕРНОМОРЕЦ, освен ако не са с родител-настойник!

- В електронния сайт на КЪМПИНГ ЧЕРНОМОРЕЦ има публикувана схема на разположението на всяка каравана! При нарушаване на наличната схема, къмпингуващият е длъжен да преорганзира за собствена сметка съоръжението! При отказ от страна на къмпингуващия, ще му бъде наложено наказание, до отстраняване на проблема!

- Настаняването на наетия парцел се осъществява в присъствието на служител на КЪМПИНГ ЧЕРНОМОРЕЦ!

- Подготовката на терените за разполагане на каравани и кемпери е ангажимент на служителите на къмпинга и се извършва в началото на всеки летен сезон. Не се допуска разполагането на палатки и мобилни къщи в територията на КЪМПИНГ ЧЕРНОМОРЕЦ!

- КЪМПИНГ ЧЕРНОМОРЕЦ не носи отговорност за забравени, изгубени или оставени без надзор вещи на територията на къмпинга.

- КЪМПИНГ ЧЕРНОМОРЕЦ не носи отговорност за нанесени имуществени и неимуществени вреди на къмпингуващите и гостите, причинени от аварии, свързани с прекъсване на електрозахранването и водоснабдяването, причина за което имат трети лица. Къмпингът не носи отговорност за нанесени имуществени и неимуществени вреди на къмпингуващите, пребиваващи и гостуващи туристи, причинени от природни стихии, бедствия, бури, силен вятър и/или дъжд.

- Ръководството на КЪМПИНГ ЧЕРНОМОРЕЦ има правото да извършва проверки по всяко време, чрез служителите си, в това число и чрез съдействието на органите на МВР за спазване разпоредбите на Правилника за вътрешния ред и за законното пребиваване на къмпингуващите и на туристите на територията на Къмпинга.

- При извършване на проверка къмпингуващият е длъжен да предостави на проверяващия представител на КЪМПИНГ ЧЕРНОМОРЕЦ легитимацията си за престоя, издадена от рецепция при настаняване, както и за лицата, установени че пребивават и ползват наетия парцел.

- За гостуващи ще се считат единствено лица, регистрирани по надлежния ред на рецепцията на къмпинга, съгласно изискванията на законодателството на Република България за регистриране на лица в местата за настаняване за краткотраен отдих. Всички нерегистрирани по надлежния ред лица, установени в съответния парцел, ще се считат за нарушители на територията на Къмпинга. Последиците за констатирано нарушение ще са за лицето, регистрирано в парцела, където са установени нарушителите. Нарушението ще се счита за неизпълнение на Общите условия и Правилника за вътрешния ред, водещо до право на Къмпинга да прекрати предсрочно наемното правоотношение.

- Преди настаняването си, къмпингуващите, пребиваващите и гостуващите туристи са длъжни да заплащат всички услуги за престоя си в къмпинга.

- При резервация къмпингуващият следва да посочи модел, марка и рег.номер на автомобила, който ще ползва право на безплатен достъп. Смяната/замяната на автомобила, ползващ безплатен достъп, с друг, без за това да бъде уведомен управителя на Къмпинга, води до право на Къмпинга да откаже достъп на новия, заменен автомобил.

- Забранено е пренаемането и/или преотстъпване ползването на парцелите, караваните и кемперите от къмпингуващите, пребиваващите и гостуващите туристи на трети лица, нерегистрирани по надлежния ред на рецепцията на Къмпинга. Неизпълнението на това задължение е основание за едностранно предсрочно прекратяване на наемното правоотношение от страна на КЪМПИНГ ЧЕРНОМОРЕЦ. След прекратяване на наемното правоотношение, правата на наемателя, в това число пребиваващи и гостуващи туристи, да държат и ползват наетата площ отпадат автоматично занапред, Достъпът им може да бъде ограничен, считано от датата на уведомлението за едностранно прекратяване на наемния договор, като платените вече суми не се възстановяват. Задържането им представлява прихващане на сумата за дължима неустойка, поради неизпълнението на договорните задължения. Уведомлението се поставя/залепя на съоръжението, ползвано от къмпингуващия. Във връзка с горното, със запознаването на Общите условия и Правилника за вътрешния ред, къмпингуващите, пребиваващите и гостуващите туристи декларират своето съгласие и не възразяват срещу правото на КЪМПИНГ ЧЕРНОМОРЕЦ да изведе извън района на Къмпинга кемпера или караваната. С оглед даденото/декларирано съгласие за упражняване на това право от страна на Къмпинга, поведението на неговите служителите и/или наети лица не може да бъде прието за самоуправни действия, а представлява такова по тяхното предотвратяване. Заедно с последиците по-горе, при неспазване на разпоредбата, нарушителят дължи на Къмпинга и парична санкция в размер на 3000/ три хиляди/ лева.

- Достъпът на лица до къмпинга се регулира с чип система и бариера.

- Гостите на къмпинг “ЧЕРНОМОРЕЦ” имат право на безплатен достъп за един автомобил, за което получават индивидуален чип / пропуск.

- За всеки втори, трети и т.н. автомобил, къмпингуващите заплащат такса, в размер на 10 лв/ден и получават чип за достъп за съответния платен период. Срещу всеки получен чип за достъп, къмпингуващите заплащат депозит от 10 лв, които ще бъдат възстановени при връщане на чипа.

- Забранено е паркирането на превозни средства върху търговските площи, зелените зони и на места, различни от указаните за паркиране.

- Забранено е да се извършва размяна на каравани в един и същ парцел през периода на къмпингуване.

- Абсолютно забранено е временните трасета за подаване на ток и вода в това число/кабели, маркучи и др./ да преминават през територията на други парцели. Преминаването следва да става по границите между парцелите с цел опазване живота и здравето на къмпингуващите, така също и да не се допуска създаването на неудобство на останалите почиващи. При констатиране на нарушение нарушителите ще бъдат изключвани от ел.захранване. Неизпълнението на това задължение предоставя право на Къмпинга едностранно, преди изтичането на договорения срок, да прекрати наемното правоотношение.

- Всички къмпингуващи с каравани, кемпери и палатки са длъжни да използват изправни, заземени и занулени електрически уреди и свързващи кабели.

- Преди напускане, всеки ползвател е длъжен да почисти парцела, който освобождава.

- Ако в срок до три дни, след изтичане крайния срок на престоя, парцелът не бъде освободен, ръководството има право принудително да изведе извън района на къмпинга караваната или кемпера. В този случай КЪМПИНГ ЧЕРНОМОРЕЦ не носи отговорност за евентуално причинените от това вреди. С приемането на Общите условия и Правилника за вътрешния ред, къмпингуващият, наел парцел, декларира своето съгласие и не възразява срещу правото на КЪМПИНГ ЧЕРНОМОРЕЦ да изведе извън района на Къмпинга кемпера или караваната.

- На територията на къмпинга се забранява използването на питейна вода за миенето на автомобили, каравани, палатки, пълнене на надуваеми басейни, охлаждане на храни и напитки и др.

- BBQ и скари, могат да бъдат използвани само на територията на наетия парцел. Строго забранено е паленето на открит огън, пускането на летящи фенери и използването на пиротехника на територията на къмпинга.

- Забранява се озвучаването със силна музика и вдигането на шум на територията на къмпинга през времето от 14:00 до 16:00 и 23:00 до 8:00 часа

- В КЪМПИНГ ЧЕРНОМОРЕЦ се допускат домашни любимци ( кучета ), които следва да имат валиден паспорт и ваксини. Кучетата НЯМАТ право да се разхождат свободно в общите територии на къмпинга. При преминаване на общи територии, кучетата трябва задължително да бъдат на повод и с наморник за породите, над 15 кг. Отговорността за домашния любимец е изцяло на стопаните. При нарушение на горепосочените указания, се дължи санкция, според общите правила на къмпинга.

- Забранява се управлението на АТВ-та и кросови мотори на територията на къмпинга.

- Придвижването в района на къмпинга с МПС става със скорост не по-висока от 10 км/ч. На нарушителите ръководството на къмпинга има право да отнеме предоставения пропуск.

- Забранява се повреждането, разместването и унищожаването на обозначителни знаци и информационни табели, пътни знаци, осветителни тела, контейнери, кошчета за смет и др.

- Забранява се събирането и изкореняването на лечебни, декоративни или защитени растителни видове на територията на къмпинга.

- Забранява се повреждането на пясъчните дюни, изсичането и изкореняването на дървета, храсти и друга растителност.

- Забранява се поставянето на еко-тоалетни в парцелите и в близост до караваните или кемперите.

- Всяко неизпълнение на задълженията, предвидени в Правилника за вътрешния ред е основание за едностранно, предсрочно прекратяване на наемното правоотношение от страна на КЪМПИНГ ЧЕРНОМОРЕЦ. След прекратяване на наемното правоотношение, правата на наемателя, в това число пребиваващи и гостуващи туристи, да държат и ползват наетата площ, така също и съоръженията върху тях, отпадат автоматично занапред. Достъпът им може да бъде ограничен, считано от датата на уведомлението за едностранно прекратяване на наемния договор, като платените вече суми не се възстановяват. Задържането им представлява прихващане на сумата за дължима неустойка, поради неизпълнението на договорните задължения. Във връзка с горното, със запознаването на Общите условия и Правилника за вътрешния ред, къмпингуващите, пребиваващите и гостуващите туристи декларират своето съгласие и не възразяват срещу правото на КЪМПИНГ ЧЕРНОМОРЕЦ да изведе извън района на Къмпинга кемпера или караваната. С оглед даденото/декларирано съгласие за упражняване на това право от страна на Къмпинга, поведението на неговите служителите и/или наети лица не може да бъде прието за самоуправни действия, а представлява такова по тяхното предотвратяване.

- За всяко неспазване разпоредбите на Правилника за вътрешния ред, нарушителят дължи на Къмпинга заплащане на парична санкция, която според нарушението/неизпълнението може да бъде в размер от 100 до 2000 лева. Нарушението се установява с протокол от служители на Къмпинга. Протоколът се предявява на нарушителя или поставя на съоръжението, поставено върху наетия парцел. Паричното вземане е автоматично изискуемо, считано от деня на съставяне на протокола за констатираното нарушение.

- След запознаването с Правилника за вътрешния ред, къмпингуващите, пребиваващите и гостуващите туристи на Къмпинга се задължават да спазват неговите разпоредби, като декларират съгласие за прилагане на предвидените в него правила.

- КЪМПИНГ ЧЕРНОМОРЕЦ си запазва правото да променя Общите условия и Правилника за вътрешния ред.